Algemene Voorwaarden Krafton

Deze algemene voorwaarden (“deze voorwaarden”) bestaan uit een Algemeen Gedeelte (hoofdstuk A) en een Bijzonder Gedeelte (hoofdstukken B en C):

Algemeen Gedeelte

A. algemene bepalingen artikelen 1 t/m 11

Bijzonder Gedeelte

B. de levering van Producten artikelen 12 t/m 16
C. de uitvoering van Werk artikelen 17 t/m 25.

De bepalingen in de hoofdstukken B en C zijn naast de algemene bepalingen in hoofdstuk A van toepassing voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op respectievelijk de levering van Producten en de uitvoering van Werk.

In geval van tegenstrijdigheid tussen het Algemeen Gedeelte en het Bijzonder Gedeelte prevaleert dit laatste.

ALGEMEEN GEDEELTE

A. algemene bepalingen

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Krafton: een of meer van de volgende besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: Krafton Profielen B.V., Krafton Projects B.V., Krafton Adblue Containers B.V. en Krafton Deutschland B.V., alle gevestigd te Heijningen;
Opdrachtgever: de Persoon met wie Krafton een Overeenkomst heeft gesloten of met wie Krafton ter zake in onderhandeling is;
Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Partijen, ongeacht of dit een raam- dan wel een individuele overeenkomst is, strekkende tot het leveren van Producten en/of het uitvoeren van Werk door Krafton, elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van deze overeenkomst, aanbiedingen van Krafton daaronder begrepen;
Partijen: Krafton en Opdrachtgever;
Persoon: natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid;
Producten: alle zaken die het voorwerp zijn van een Overeenkomst;
Werk: alle werken, alle advies- en overige werkzaamheden en alle diensten die het voorwerp zijn van een Overeenkomst.

Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden mede verstaan: per telefax en per e-mail.

2. Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, toekomstige Overeenkomsten daaronder begrepen.
2.2 TOEPASSELIJKHEID VAN DOOR OPDRACHTGEVER GEHANTEERDE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN.
2.3 Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door Partijen zijn ondertekend en gelden slechts voor het desbetreffende geval. Aan afwijkende bedingen als hier bedoeld kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige Overeenkomsten.
2.4 Krafton is te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst.
2.5 Alle bedingen in deze voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Krafton, maar ook ten behoeve van de volgende Personen, die zich te allen tijde kunnen beroepen op dit derdenbeding: (i) de bestuurders en de aandeelhouders van Krafton (haar middellijke bestuurders en aandeelhouders daaronder begrepen), (ii) alle Personen die voor Krafton werkzaam zijn of zijn geweest, (iii) alle Personen die bij de uitvoering van een Overeenkomst door Krafton zijn ingeschakeld, en (iv) alle Personen voor wier handelen of nalaten Krafton aansprakelijk zou kunnen zijn.
2.6 Indien Krafton in voorkomend geval niet verlangt dat deze voorwaarden strikt worden nageleefd, brengt dit niet mee dat Krafton het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen wel de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
2.7 Indien op enige bepaling in de Overeenkomst en/of deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, om wat voor reden dan ook, wordt aan deze bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toegekend, en wel zodanig, dat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De eventuele nietigheid van een deel van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet.
2.8 Ingeval deze voorwaarden worden opgemaakt in een andere taal dan het Nederlands en er verschil van mening bestaat over de inhoud of de strekking van de voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

3. Aanbiedingen, Overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van Krafton zijn vrijblijvend en hebben, tenzij anders wordt aangegeven, een geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen. Krafton heeft het recht haar aanbieding binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2 Alle bij aanbiedingen verstrekte documenten en gegevens, zoals tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, brochures, prijslijsten, specificaties, technische gegevens, berekeningen, maten, gewichten e.d. gelden steeds bij benadering en zijn voor Krafton slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
3.3 Aanbiedingen en daarbij verstrekte documenten en gegevens blijven eigendom van Krafton, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de hier bedoelde aanbiedingen, documenten en gegevens zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Krafton in origineel of in afschrift aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven. Bij iedere overtreding van dit verbod is Opdrachtgever aan Krafton een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 10% van het in de aanbieding door Krafton genoemde totaalbedrag, met een minimum van € 500 per overtreding, onverminderd het recht van Krafton op schadevergoeding op grond van de wet.
3.4 Een aanvaarding door Opdrachtgever die, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Krafton, geldt steeds als een verwerping van dit aanbod en als een nieuw aanbod van Opdrachtgever. Een Overeenkomst komt slechts overeenkomstig dit nieuwe aanbod tot stand na schriftelijke aanvaarding door Krafton.
3.5 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
(a) 3 (drie) werkdagen zijn verstreken nadat Krafton de aanvaarding door Opdrachtgever heeft ontvangen en Krafton haar aanbod gedurende deze periode niet heeft herroepen; dan wel
(b) Krafton de Overeenkomst schriftelijk bevestigt; dan wel
(c) Krafton een begin maakt met de uitvoering van de Overeenkomst.
3.6 Afspraken of wijzigingen die na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gemaakt, binden Krafton slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
3.7 Afspraken met en toezeggingen of mededelingen van medewerkers van Krafton zijn voor Krafton eerst bindend nadat deze namens Krafton schriftelijk zijn bevestigd door daartoe blijkens het Handelsregister bevoegde Personen.
3.8 Indien Krafton met twee of meer Personen een Overeenkomst sluit, is ieder van deze Personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die Overeenkomst voortvloeien.
3.9 Krafton is bevoegd de Overeenkomst of een of meer van haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Krafton is het Opdrachtgever niet toegestaan de Overeenkomst of een of meer van zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen. Dit verbod heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking (zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW).
3.10 Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of tenzij anders voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst, worden Overeenkomsten geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen hebben te allen tijde het recht een Overeenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen door middel van opzegging met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 (drie) maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

4. Prijzen en vergoedingen
4.1 Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden de prijzen (in geval van de levering van Producten) en de vergoedingen (in geval van de uitvoering van Werk) in euro’s weergegeven en zijn deze exclusief omzetbelasting en andere belastingen en heffingen.
4.2 Krafton is niet gehouden een aanbod en/of een Overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs of vergoeding indien deze berust op een druk- en/of schrijffout.
4.3 De prijzen en vergoedingen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot wisselkoersen, prijzen van grondstoffen en materialen, lonen, salarissen en sociale lasten. Indien in deze factoren na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de levering van de Producten respectievelijk de uitvoering van het Werk een wijziging optreedt zonder dat Krafton daarop in redelijkheid invloed kan uitoefenen, heeft Krafton het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.
4.4 Krafton is gerechtigd de hoogte van de door haar gehanteerde prijzen en vergoedingen periodiek te wijzigen. De nieuwe prijzen en vergoedingen zullen vanaf de wijzigingsdatum ook gelden voor lopende Overeenkomsten. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10% of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de Overeenkomst, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding vervalt op de vijftiende dag na de schriftelijke bekendmaking van de verhoging.

5. Betaling
5.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen, onvoorwaardelijk en zonder korting, aftrek, inhouding, verrekening of opschorting, uit welken hoofde dan ook. Opdrachtgever zal geen eigenbeslag doen leggen.
5.2 Klachten met betrekking tot een factuur van Krafton dienen binnen 7 (zeven) dagen na de datum van die factuur schriftelijk en onder opgave van redenen aan Krafton kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de factuur onherroepelijk als juist te hebben aanvaard.
5.3 Opdrachtgever is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
5.4 Indien Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van Krafton op Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar.
5.5 Tijdens zijn verzuim is Opdrachtgever over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.
5.6 Alle interne en externe kosten van Krafton die verband houden met de invordering van facturen en/of de vaststelling van schade en aansprakelijkheid en/of de invordering van schadebedragen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de werkelijk door Krafton gemaakte kosten van advocaten, deurwaarders, deskundigen en vertalers, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
5.7 Bij buitengerechtelijke invordering is Opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Krafton gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 15% over de eerste € 5.000 (met een minimum van € 250), 10% over het meerdere tot € 10.000, 8% over het meerdere tot € 20.000, 5% over het meerdere tot € 60.000 en 3% over het meerdere boven € 60.000.
5.8 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken, ongeacht de aangewezen volgorde voor de toerekening, steeds in de eerste plaats in mindering van de kosten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot de buitengerechtelijke incassokosten), vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Voor wat de hoofdsom betreft geschiedt toerekening van de betalingen steeds in de eerste plaats op de factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
5.9 Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Krafton, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoe¬ring van de Overeenkomst kan worden gedaan, zal Opdrachtgever een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling doen dan wel voor eigen rekening genoegzame zeker¬heid stellen voor de nakoming van zijn verbintenissen. Onder genoegzame zekerheid wordt in ieder geval verstaan een op eerste verzoek van Krafton opeisbare bankgarantie, gesteld door een eerste klas Nederlandse bank, ter hoogte van 110% van de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen (100% van deze bedragen met een opslag van 10% voor rente).
5.10 Krafton is te allen tijde gerechtigd om de bedragen die zij uit welken hoofde ook verschuldigd is aan Opdrachtgever of enige aan hem gelieerde Persoon (“Opdrachtgever c.s.”) te verrekenen met de bedragen die Krafton of enige aan haar gelieerde Persoon (“Krafton c.s.”) uit welken hoofde ook te vorderen heeft van Opdrachtgever c.s. De hier bedoelde bevoegdheid tot verrekening bestaat ook indien de betaling van de vorderingen nog niet afdwingbaar is en indien de prestatie die Krafton c.s. te vorderen heeft niet beantwoordt aan haar schuld.

6. Opschorting, ontbinding
6.1 Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de wet en/of de Overeenkomst en/of deze voorwaarden toekomen, is Krafton bevoegd haar verbintenis op te schorten dan wel, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
(a) Opdrachtgever een op hem rustende verbintenis niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
(b) Krafton goede grond heeft om te vrezen dat Opdrachtgever in de nakoming van een of meer van zijn verbintenissen zal tekortschieten;
(c) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of zijn faillissement is aangevraagd;
(d) aan Opdrachtgever, al dan niet voorlopige, surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan;
(e) ten aanzien van Opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is gedaan;
(f) het bedrijf van Opdrachtgever wordt geliquideerd; of
(g) op zaken van Opdrachtgever executoriaal beslag is gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet binnen een maand na de datum van de beslaglegging is opgeheven.
6.2 Indien het verzuim van de Opdrachtgever op grond van zowel de wet als de Overeenkomst als deze voorwaarden eerst intreedt na ingebrekestelling, zal Krafton in het in lid 1 onder (a) van dit artikel 6 bedoelde geval niet eerder overgaan tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst dan nadat zij de Opdrachtgever een schriftelijke aanmaning heeft gestuurd waarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn is uitgebleven.
6.3 In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door Krafton zijn al haar vorderingen op Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar en verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van 25% van het door hem verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van Krafton op schadevergoeding op grond van de wet.

7. Intellectuele eigendomsrechten
7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende Producten en Werk of verband houdende met de levering van Producten en de uitvoering van Werk, waaronder begrepen maar niet beperkt tot merkenrechten, modelrechten, handelsnamen, octrooien, auteursrechten en domeinnamen, alles in de ruimste zin van het woord, (“IE-rechten” of, in enkelvoud, “IE-recht”) berusten uitsluitend bij Krafton en haar licentiegevers.
7.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan een of meer van de IE-rechten of daarop lijkende intellectuele eigendomsrechten als een deel van zijn onderneming, handels- en/of merknaam te gebruiken en/of op zijn eigen naam te registeren of te laten registreren dan wel op enigerlei andere wijze inbreuk te maken op een IE-recht.
7.3 Voor iedere inbreuk op een IE-recht verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000, vermeerderd met een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat de inbreuk voortduurt. Deze boeteclausule laat de overige rechten van Krafton, waaronder maar niet beperkt tot haar recht op schadevergoeding op grond van de wet, onverlet.
7.4 Op voorwaarde dat Opdrachtgever Krafton onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van tegen hem gerichte aansprakelijkheidsstellingen of rechtsmaatregelen die gebaseerd zijn op de stelling dat door Krafton geleverde Producten of uitgevoerd Werk inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom, zal Krafton een advocaat inschakelen die op haar kosten verweer zal voeren. Opdrachtgever, die het recht heeft om daarnaast op eigen kosten een eigen advocaat in te schakelen, zal alle medewerking verlenen aan het voeren van verweer. De in dit artikel 7.4 omschreven vrijwaring geldt niet indien Opdrachtgever wijzigingen in de door Krafton geleverde Producten of uitgevoerd Werk heeft aangebracht of heeft doen aanbrengen, of deze gebruikt op een andere wijze dan door Krafton is voorgeschreven.
7.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden is Krafton jegens Opdrachtgever niet op enige andere wijze dan in artikel 7.4 van deze voorwaarden omschreven aansprakelijk voor (schade wegens) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
7.6 Opdrachtgever zal Krafton vrijwaren voor aanspraken van derden inhoudende dat het aanwezig hebben of gebruiken van door Opdrachtgever aan Krafton ter beschikking gestelde zaken en/of gegevens inbreuk maakt op enig IE-recht of enig ander recht van die derden. Opdrachtgever zal alle kosten vergoeden die Krafton in verband met dergelijke aanspraken van derden maakt, kosten van juridische bijstand daaronder begrepen.

8. Overmacht
8.1 Onder overmacht (niet-toerekenbare niet-nakoming) wordt hier verstaan: elke niet aan Krafton’s schuld in subjectieve zin te wijten omstandigheid die maakt dat het voor Krafton onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verbintenis of een gedeelte daarvan na te komen of verder na te komen, waaronder – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot – overmacht en/of wanprestatie (toerekenbare niet-nakoming) en/of onrechtmatig handelen aan de zijde van leveranciers of vervoerders van Krafton of aan de zijde van andere derden die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, machinebreuk, computerstoringen en andere storingen van apparatuur en installaties, storingen in de levering van energie, abnormale weersomstandigheden, vorst, stormschade en andere door natuurgeweld veroorzaakte schade, stakingen, transportmoeilijkheden, epide¬mieën, pandemieën, brand, diefstal, oorlog en oor¬logs¬ge¬vaar, terreuraanslagen, gehele¬ of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, molest, sabotage, werkstaking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel alsmede overheids¬¬maatre¬gelen, zoals in-, uit- en doorvoerverboden, heffingen, invoerrechten en contingen¬terin¬gen.
8.2 In geval van overmacht is Krafton gerechtigd de nakoming van haar verbintenis of een gedeelte daarvan op te schorten en kan Opdrachtgever geen nakoming of schadevergoeding vorderen.
8.3 Als de periode van overmacht langer duurt dan 3 (drie) maanden, is elk der Partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat indien Krafton haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de prijs of vergoeding. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de Overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden als hij kan aantonen dat hij de geleverde Producten niet doeltreffend kan gebruiken wanneer de resterende Producten niet worden geleverd. Artikel 14.3 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
8.4 Krafton heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

9 Aansprakelijkheid, vrijwaring
9.1 Onverminderd hetgeen elders in het algemene en bijzondere gedeelte van deze voorwaarden is bepaald, geldt ter zake van de aansprakelijkheid van Krafton voor schade die door Opdrachtgever en/of derden wordt geleden en ter zake van de vrijwaring van Krafton door Opdrachtgever de volgende regeling.
9.2 De totale aansprakelijkheid van Krafton uit welken hoofde ook is beperkt tot het bedrag waarop de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van Krafton uit welken hoofde ook per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de Producten en het Werk in kwestie, dat wil zeggen de prijzen en vergoedingen exclusief omzetbelasting en andere belastingen en heffingen en exclusief kosten, met een maximum van € 10.000 (tienduizend euro). Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 1 jaar, wordt de genoemde netto factuurwaarde gesteld op het totaal van de prijzen en vergoedingen exclusief omzetbelasting en andere belastingen en heffingen en exclusief kosten bedongen voor 3 (drie) maanden.
9.3 Krafton is niet aansprakelijk voor – en Opdrachtgever dient zich te verzekeren tegen – indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verlies van klanten, verminderde goodwill, reputatieschade en schade wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
9.4 Krafton is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of tenietgaan van de matrijs die wordt gebruikt voor het vervaardigen van klantspecifieke Producten (custom made Producten) noch voor schade als gevolg van deze beschadiging, dit verlies of dit tenietgaan.
9.5 Onverminderd hetgeen in de vorige leden van dit artikel 9 is bepaald, geldt dat Krafton niet aansprakelijk is voor schade verband houdende met het gebruik van zaken, diensten en software van derden, ook voor zover dit gebruik niet door Opdrachtgever aan Krafton is voorgeschreven, en dat Krafton evenmin aansprakelijk is voor tekortkomingen en fouten van derden die zij bij de uitvoering van een Overeenkomst heeft ingeschakeld, ook voor zover deze inschakeling niet op last van Opdrachtgever is geschied. In geen geval is Krafton verder aansprakelijk dan de genoemde derden aansprakelijk zijn jegens Krafton. Opdrachtgever machtigt Krafton eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.
9.6 Voor zover nakoming door Krafton niet blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van Krafton wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis slechts indien Opdrachtgever Krafton onverwijld schriftelijk in gebreke heeft gesteld onder nauwkeurige opgave van de aard van de tekortkoming en daarbij een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming heeft gesteld en Krafton ook na verloop van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verbintenis.
9.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade onverwijld, doch uiterlijk 14 (veertien) dagen nadat Opdrachtgever bekend is geworden met de schade of daarmee redelijkerwijs bekend had moeten worden, schriftelijk aan Krafton meldt.
9.8 Op straffe van verval van alle rechten is Opdrachtgever verplicht Krafton alle gewenste medewerking te verlenen bij haar onderzoek naar de oorzaak, de aard en de omvang van de schade waarvan vergoeding wordt gevorderd.
9.9 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 (een) jaar na tijdige melding van de schade aanhangig te zijn gemaakt.
9.10 Opdrachtgever dient Krafton te vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op Krafton zou kunnen rusten met betrekking tot Producten en Werk. Opdrachtgever dient de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden aan Krafton te vergoeden.
9.11 Krafton zal zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijkheid, en Opdrachtgever zal niet verplicht zijn Krafton te vrijwaren, voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Krafton of tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.
9.12 De bovenstaande regeling geldt niet voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten.

10 Retentie- en pandrecht
10.1 Tot het moment dat Opdrachtgever al zijn verbintenissen jegens Krafton uit wel¬ken hoofde ook volledig is nagekomen, heeft Krafton zowel een retentie- als een pandrecht op alle zaken die Krafton in verband met een Overeenkomst middellijk dan wel onmiddellijk onder zich heeft of zal krijgen. Onder zaken wordt in dit artikel verstaan: roerende zaken, rechten aan toonder of order, waardepapieren, documenten en gelden.
10.2 Door het van toepassing worden van deze voorwaarden heeft Opdrachtgever zich ertoe verplicht het in lid 1 van dit artikel 10 genoemde pandrecht aan Krafton te verlenen. Het pandrecht wordt gevestigd door de zaken in de macht te brengen van Krafton of van een derde die de zaken voor Krafton houdt, waaronder maar niet beperkt tot een vervoerder of een opslagbedrijf.
10.3 De uitoefening van het recht van parate executie geschiedt op de bij de wet bepaalde wijze. Onderhandse verkoop is mogelijk indien daaromtrent tussen Partijen overeenstemming bestaat dan wel, op voorwaarde dat Krafton over een deugdelijk taxatierapport beschikt, indien van Krafton in redelijkheid niet kan worden gevergd zich tot de Voorzieningenrechter te wenden. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Krafton met het oog op de uitoefening van het recht van parate executie maakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de werkelijk door Krafton gemaakte kosten van juridische bijstand en de kosten van de taxatie, zijn voor rekening van Opdrachtgever en worden op de (bruto) verkoopopbrengst verhaald.

11 Toepasselijk recht, geschillen, proces- en arbitragekosten
11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 15 leden 6 en 7 van deze voorwaarden wordt de rechtsverhouding tussen Partijen beheerst door het Nederlandse recht, met inbegrip van het Weens Koopverdrag.
11.2 Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel 11 zullen alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met een Overeenkomst en/of deze voorwaarden, in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank Zeeland-West-Brabant (bodemprocedures) dan wel de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant (korte gedingen en andere voorlopige maatregelen), onverminderd de bevoegdheid van Krafton om geschillen als hier bedoeld voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.
11.3 Ingeval Opdrachtgever woonplaats heeft in een land dat partij is bij het Verdrag van New York van 10 juni 1958 over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken en waar noch Verordening (EU) Nr. 1215/2012 van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (de herschikte EEX-Verordening) noch het Verdrag van Lugano van 30 oktober 2007 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EVEX-II) van toepassing is, zullen geschillen tussen Partijen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (“het Reglement”). Het scheidsgerecht zal bestaan uit een arbiter. Artikel 14 lid 4 van het Reglement is niet van toepassing. De plaats van arbitrage en de plaats van de mondelinge behandeling(en) is Rotterdam. De procedure zal worden gevoerd in de Engelse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.
11.4 De kosten die verband houden met gerechtelijke en arbitrale procedures, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de werkelijk door Krafton gemaakte kosten van advocaten, deurwaarders, deskundigen en vertalers, zijn integraal voor rekening van Opdrachtgever indien deze geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

BIJZONDER GEDEELTE

B. de levering van Producten

12 Levering, levertijd
12.1 De door Krafton verkochte Producten worden geleverd af magazijn (Ex Works), tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. “Ex Works” zal worden uitgelegd in overeenstemming met de laatste versie van de Incoterms. Ingeval Krafton zorg draagt voor het transport en/of de verzekering, geschiedt dit in opdracht van en namens Opdrachtgever en dus voor diens rekening en risico. In het hier bedoelde geval is Krafton vrij in de keuze van de vervoerder en/of de verzekeraar en de wijze van vervoer en/of verzekering. Krafton zal naar beste weten en kunnen te werk gaan zonder enige aansprakelijkheid te hebben.
12.2 De door Krafton opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen.
12.3 Tenzij er aan de zijde van Krafton sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden, dient Opdrachtgever bij overschrijding van de levertijd met meer dan 30 (dertig) dagen Krafton schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren, bij gebreke waarvan Opdrachtgever het recht heeft de Overeenkomst door middel van een aan Krafton gerichte schriftelijke en aangetekend verzonden verklaring te ontbinden.
12.4 Bij overschrijding van de levertijd, om welke reden dan ook, is Krafton nimmer aansprakelijk voor de daardoor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade.
12.5 Krafton heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Producten éénmaal aan Opdrachtgever aan te bieden. Een aanbod tot levering wordt met levering gelijkgesteld.
12.6 Opdrachtgever is verplicht de gekochte Producten in ontvangst te nemen. De verplichting tot inontvangstneming bestaat in: a) het verrichten van alle handelingen die redelijkerwijs van Opdrachtgever kunnen worden verwacht teneinde Krafton in staat te stellen tot aflevering en b) het tot zich nemen van de Producten. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting tot inontvangstneming, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en geldt, onverminderd de overige wettelijke en contractuele rechten die Krafton toekomen, enerzijds dat Krafton recht heeft op vergoeding van schade die door de tekortkoming van Opdrachtgever is veroorzaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten van het retourneren en de opslag van de gekochte Producten, en anderzijds dat Krafton niet eerder gehouden zal zijn de Producten alsnog af te leveren dan nadat Opdrachtgever de overeengekomen prijs en de hier bedoelde schadevergoeding heeft voldaan.
12.7 Het is Krafton toegestaan verkochte Producten in gedeelten te leveren. Indien de Producten in gedeelten worden geleverd, is Krafton bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
12.8 Krafton is gerechtigd om de levering zonder opgave van redenen onder rembours te doen geschieden.
12.9 Krafton is niet gehouden tot levering zolang de vorige leveringen waarvan de koopsom opeisbaar is, nog niet ten volle zijn betaald.
12.10 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden leveringen op grond van een Overeenkomst niet op basis van exclusiviteit.

13 Annuleringsvergoeding
In geval van annulering van een bestelling door Opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 25% van de totale bruto bestelwaarde, onverminderd het recht van Krafton op schadevergoeding op grond van de wet. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50% indien de annulering geschiedt terwijl Opdrachtgever er al van in kennis is gesteld dat de aflevering – of een deel ervan indien het een deellevering betreft – kan plaatsvinden.

14 Opslag en retournering
14.1 Wanneer Opdrachtgever om welke reden ook niet in staat is de Producten op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal Krafton – als haar opslagmogelijkheden dit toelaten en zolang zij geen andere wettelijke of contractuele rechten wil uitoefenen – de Producten op verzoek van Opdrachtgever opslaan, in welk geval de Producten worden geacht geleverd te zijn op het moment dat deze worden opgeslagen. Vanaf het genoemde moment rust op Opdrachtgever de onderzoeks- en klachtplicht als omschreven in artikel 16 van deze voorwaarden en is dit artikel 16 ook overigens onverkort van toepassing. Krafton is niet verplicht de Producten voor de duur van de opslag te verzekeren.
14.2 Opdrachtgever is verplicht Krafton de opslagkosten volgens het in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip dat de Producten voor verzending gereed zijn dan wel, wanneer dit een later tijdstip is, vanaf de overeengekomen leveringsdatum.
14.3 Opdrachtgever is uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Krafton gerechtigd geleverde Producten aan Krafton te retourneren. De Producten dienen door Opdrachtgever in de oorspronkelijke verpakking te worden geretourneerd en vergezeld te zijn van een bewijs van aankoop van deze Producten bij Krafton (kopie factuur, pakbon). Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de retournering van de Producten franco naar de door Krafton opgegeven plaats(en). Het transportrisico is voor Opdrachtgever. Krafton zal de geretourneerde Producten visueel inspecteren, testen en zo nodig herverpakken. In geval van terugneming door Krafton zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op terugneming gevallen kosten. Deze kosten worden tussen Partijen reeds nu voor alsdan vastgesteld op ten minste 20% van de oorspronkelijke koopprijs. Wanneer Krafton Producten opslaat of op laat slaan die zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming zijn geretourneerd, geschiedt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever. Uit deze maatregelen kan nooit een goedkeuring of aanvaarding van de retournering worden afgeleid.
14.4 Krafton behoudt zich onder meer het recht voor incourante c.q. speciaal voor Opdrachtgever op bestelling geleverde Producten niet retour te nemen.

15 Eigendomsvoorbehoud
15.1 Krafton behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde Producten totdat de prijs hiervoor geheel is voldaan. De voorbehouden eigendom geldt tevens voor de overige vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW die Krafton tegen Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen.
15.2 Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Krafton te bewaren.
15.3 Opdrachtgever is verplicht de Producten voor de duur van de voorbehouden eigendom te verzekeren tegen het risico van beschadiging, verlies en tenietgaan. Opdrachtgever zal Krafton op haar eerste verzoek in het bezit stellen van de verzekeringspolis(sen) en het bewijs van de premiebetaling. Alle aanspraken van Opdrachtgever tegenover de verzekeraars zullen, zodra Krafton te kennen geeft dit te wensen, door Opdrachtgever aan Krafton worden verpand op de in artikel 3:239 BW aangegeven wijze, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Krafton tegen Opdrachtgever.
15.4 Zolang de eigendom van de Producten niet op Opdrachtgever is overgegaan, is het Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Krafton niet toegestaan de Producten te verpanden of daarop enig ander recht te verlenen aan een derde. Dit verbod heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking (zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW juncto artikel 3:98 BW). Onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever een eigendomsvoorbehoud bedingt op de voet van het bepaalde in dit artikel 15, is het Opdrachtgever wel toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden door te verkopen. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Krafton niet toegestaan de vorderingen die hij tegen zijn afnemers heeft of zal verkrijgen te cederen, te verpanden of onder welke andere titel dan ook over te dragen of te bezwaren. Dit verbod heeft naast verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking (zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW, mede in verband met artikel 3:98 BW). Opdrachtgever verbindt zich ertoe de vorderingen tegen zijn afnemers op het eerste verzoek van Krafton op de in art. 3:239 BW aangegeven wijze aan Krafton te verpanden tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verbintenissen jegens Krafton uit welken hoofde ook, op straffe van verbeurte van een onmiddellijke opeisbare boete van € 10.000 voor iedere dag, een gedeelte van een dag hieronder begrepen, dat Opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, onverminderd het recht van Krafton op schadevergoeding op grond van de wet.
15.5 Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van een of meer verbintenissen of indien hij Krafton goede grond geeft te vrezen dat hij hierin tekort zal schieten, is Krafton gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen. Hiertoe zal Opdrachtgever alle medewerking verlenen, op straffe van verbeurte van een onmiddellijke opeisbare boete van 20% van het door Opdrachtgever voor deze Producten verschuldigde bedrag voor iedere dag, een gedeelte van een dag hieronder begrepen, dat Opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, onverminderd het recht van Krafton op schadevergoeding op grond van de wet. Opdrachtgever doet bij voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot de Producten en zal geen beslag doen leggen op de Producten. Na terugneming van de Producten zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en de overige schade van Krafton.
15.6 Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte Producten verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan in de vorige leden van dit artikel is bepaald, geldt tussen Partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van Krafton te zijn bedongen, met dien verstande dat wanneer objectief niet vast te stellen is om welke verdergaande regels het gaat, het in de vorige leden van dit artikel bepaalde blijft gelden.
15.7 Indien Opdrachtgever in Duitsland is gevestigd en/of de Producten voor Duitsland zijn bestemd, geldt tussen Partijen het navolgende verlengde en uitgebreide eigendomsvoorbehoud naar Duits recht, waarbij Krafton wordt aangeduid als “wir” en Opdrachtgever als “Käufer”:
Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die uns aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Käufer und seine Konzerngesellschaften zustehen. Unser Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Käufer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für uns her und verwahrt sie für uns. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen uns.
Bei einer Verarbeitung unserer Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerben wir zusammen mit diesen anderen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Käufers – Miteigentum an der neuen Sache zu deren vollem Wert (einschliesslich Wertschöpfung) wie folgt: a) Unser Miteigentumsanteil entspricht dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren. b) Verbleibt ein von Eigentumsvorbehalten zunächst nicht erfasster Restanteil, weil andere Lieferanten den Eigentumsvorbehalt nicht auf die Wertschöpfung durch den Käufer erstreckt haben, so erhöht sich unser Miteigentumsanteil um diesen Restanteil. Haben jedoch andere Lieferanten ihren Eigentumsvorbehalt ebenfalls auf diesen Restanteil ausgedehnt, so steht uns an ihm nur ein Anteil zu, der sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten der mitverarbeiteten Waren dieser anderen Lieferanten bestimmt.
Der Käufer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräusserung von Vorbehaltsware aus unseren gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung an uns ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages unserer Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltswerte schon jetzt an uns abgetreten.
Solange der Käufer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns ordnungsgemäss nachkommt, darf er über die in unserem Eigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an uns abgetretenen Forderungen selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Käufers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen, jedoch liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären.
Scheck-/Wechsel-Zahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Käufer als Erfüllung.
Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschliesslich deutsches Recht.
15.8 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Krafton hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever zal een beslagleggende deurwaarder dan wel – in geval van faillissement van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever verleende surseance van betaling of toepasselijkverklaring van een wettelijke schuldsaneringsregeling op Opdrachtgever – zijn curator of bewindvoerder onmiddellijk wijzen op het eigendomsrecht van Krafton.

16. Conformiteit, onderzoek en klachten
16.1 Behoudens voor zover Opdrachtgever verdere rechten kan ontlenen aan een voor de geleverde Producten geldende fabrieksgarantie, is de onderstaande regeling van toepassing met betrekking tot conformiteit, onderzoek en klachten.
16.2 De conformiteit van de Producten wordt beoordeeld aan de hand van de wet- en regelgeving die in Nederland van kracht is op het moment van de aflevering. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Krafton niet gehouden enige andere wet- en regelgeving in acht te nemen.
16.3 Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 16.4 t/m 16.7 van deze voorwaarden zullen de door Krafton afgeleverde Producten aan de Overeenkomst beantwoorden.
16.4 Voor zover hierdoor geen afbreuk wordt gedaan aan een normaal gebruik van de Producten, zijn geringe en/of in de handel en de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, maat, kleur, aantal, gewicht, hoeveelheid en dergelijke toelaatbaar.
16.5 Als aan Opdrachtgever een monster of model wordt getoond of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding zonder dat de Producten daaraan behoeven te beantwoorden.
16.6 Krafton heeft het recht een wijziging in de modellen van haar Producten aan te brengen, alsmede om in voorkomende gevallen het model te leveren dat in de plaats is gekomen van een niet meer te leveren model.
16.7 Krafton staat er uitsluitend voor in dat de Producten op de datum van levering geschikt zijn voor een normaal gebruik zoals in de productomschrijving of gebruiksaanwijzing wordt aangegeven. Krafton staat er niet voor in dat de Producten geschikt zijn voor een bijzonder gebruik, tenzij Opdrachtgever Krafton voor of bij het sluiten van de Overeenkomst heeft geïnformeerd over het door hem beoogde bijzondere gebruik en Krafton schriftelijk heeft gegarandeerd dat de Producten ook voor dit bijzondere gebruik geschikt zijn.
16.8 Opdrachtgever is verplicht om onmiddellijk bij aflevering van de Producten nauwkeurig te onderzoeken of te laten onderzoeken of deze in alle opzichten aan de Overeenkomst beantwoorden, meer in het bijzonder:
(a) of de verpakking, emballage en uitwendige staat van de Producten in orde is;
(b) of de juiste Producten zijn geleverd;
(c) of de geleverde Producten wat hun kwantiteit betreft (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
(d) of de afgeleverde Producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dan wel – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik van de Producten.
Voor iedere order van klantspecifieke Producten (custom made Producten) geldt dat Koper in geval van meer- of minderlevering tot 10% gehouden is het geleverde volledig te accepteren tegen evenredige verhoging respectievelijk verlaging van de prijs.
16.9 Klachten over de verpakking, de emballage, de afgeleverde hoeveelheid en de uitwendige staat van de Producten dienen onmiddellijk op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs te worden aangetekend. Klachten over zichtbare gebreken dienen onmiddellijk aan Krafton te worden gemeld en binnen 7 (zeven) dagen schriftelijk te worden bevestigd onder nauwkeurige opgave van de aard van de tekortkoming. Klachten over onzichtbare gebreken dienen binnen 7 (zeven) dagen nadat de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijs ontdekt hadden behoren te worden, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de levering van de Producten, schriftelijk aan Krafton te worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard van de gebreken. In geval van overschrijding van de genoemde klachttermijnen kan Opdrachtgever zich er alleen dan nog over beklagen dat afgeleverde Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden indien:
(a) binnen 6 (zes) maanden na de levering is gebleken dat de Producten materiaal- of fabricagefouten vertonen;
(b) Opdrachtgever de materiaal- of fabricagefouten binnen 7 (zeven) dagen nadat de deze zijn ontdekt of redelijkerwijs ontdekt hadden behoren te worden schriftelijk aan Krafton heeft gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard van de materiaal- of fabricagefouten; en
(c) de materiaal- of fabricagefouten niet het gevolg zijn van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, achterstallig onderhoud, normale slijtage, verkleuring, brand en andere calamiteiten, lekkages en atmosferische invloeden.
16.10 Klachten over geringe en/of in de handel en de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen zijn niet-ontvankelijk.
16.11 Klachten over Producten die (i) zijn bewerkt door Opdrachtgever of een derde, (ii) zijn verwerkt in andere producten, (iii) zijn geopend en/of gedemonteerd, (iv) sporen van vernieling of andere schade vertonen dan wel (v) zijn geleverd aan derden, zijn niet-ontvankelijk.
16.12 Opdrachtgever zal alle voor het onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien Opdrachtgever geen medewerking verleent of onderzoek anderszins niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever ter zake geen aanspraken.
16.13 Indien de klacht van Opdrachtgever, mede gelet op het bepaalde in dit artikel 16, gegrond is, zal Krafton na overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor een van de volgende remedies: aflevering van de ontbrekende Producten, kosteloos herstel van de afgeleverde Producten, kosteloze vervanging van de afgeleverde Producten, terugneming van de afgeleverde Producten tegen restitutie van de prijs dan wel aanpassing van de prijs van de afgeleverde Producten. Krafton zal geen andere verplichting of aansprakelijkheid hebben. Voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, vermindering van de prijs daaronder begrepen, is de schriftelijke goedkeuring van Krafton vereist.
16.14 Opdrachtgever is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de Producten te zorgen.
16.15 Met betrekking tot de eventuele retournering van de Producten geldt het bepaalde in artikel 14.3 van deze voorwaarden.
16.16 Schending van de op Opdrachtgever rustende onderzoeks- en klachtplicht leidt steeds tot verval van alle rechten, ongeacht of Krafton door deze schending in concrete belangen is geschaad.
16.17 Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan de in dit artikel 16 genoemde regels en Krafton niettemin een klacht in behandeling neemt, geschiedt dit steeds onder voorbehoud van alle rechten en dienen de inspanningen van Krafton te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige verplichting of aansprakelijkheid.
16.18 Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 (een) jaar na tijdige melding van een klacht aanhangig te zijn gemaakt.

C. de uitvoering van Werk

17 Verplichtingen van Krafton
17.1 Krafton zal zich naar beste vermogen inspannen om het Werk uit te voeren. De reikwijdte van haar verplichtingen is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van Opdrachtgever en de door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derde(n).
17.2 Krafton is verplicht Opdrachtgever te waarschuwen indien de Overeenkomst of de informatie, gegevens of zaken die Opdrachtgever ter beschikking stelt of de wijzigingen die Opdrachtgever opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen dat Krafton in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als zij daar zonder waarschuwing op zou voortbouwen bij het uitvoeren van Werk. Krafton is evenwel niet gehouden tot meer dan een globale toetsing van door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen e.d. De controle door Krafton van door Opdrachtgever ter beschikking te stellen zaken zal niet meer omvatten dan een visuele inspectie op uitwendige schade voor zover dit bij verpakte zaken redelijkerwijs mogelijk is, controle van nummers en afmetingen en voor zover mogelijk, de verificatie van de paklijsten.
18 Verplichtingen en risico van Opdrachtgever
18.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Krafton tijdig beschikt over alle informatie en gegevens die noodzakelijk zijn om Krafton in staat te stellen het Werk conform de Overeenkomst uit te voeren. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie en gegevens.
18.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Krafton tijdig beschikt over (a) alle zaken waarvan in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat deze door of namens Opdrachtgever ter beschikking zullen worden gesteld en (b) de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het Werk.
18.3 Voor zover Krafton het Werk op locatie moet uitvoeren, draagt Opdrachtgever tijdig zorg voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot de desbetreffende locatie en voor schone, veilige en gezonde omstandigheden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toestand van de locatie waar het Werk wordt uitgevoerd, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van het Werk verhinderen of ernstig belemmeren Opdrachtgever is verplicht Krafton en haar personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Krafton op de locatie waar het Werk wordt uitgevoerd tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen.
18.4 Opdrachtgever draagt tijdig zorg voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van eventueel door hem ingeschakelde derden, het voorziene tijdstip waarop de genoemde werkzaamheden worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat Krafton in haar aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Voor zover Partijen niet anders schriftelijk zijn overeengekomen, is uitsluitend Opdrachtgever verantwoordelijk voor de coördinatie van de genoemde werkzaamheden.
18.5 Opdrachtgever draagt het risico van beschadiging, verlies of tenietgaan van Werk dat is uitgevoerd of in uitvoering is, tenzij de beschadiging, het verlies of het tenietgaan het gevolg is van een omstandigheid die aan Krafton valt toe te rekenen.
19 Termijnen
19.1 De overeengekomen termijn voor de uitvoering van het Werk (“uitvoeringstermijn”) vangt niet eerder aan dan nadat Krafton alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens, zaken en vergunningen e.d., zoals die genoemd in artikel 18 van deze voorwaarden, heeft ontvangen en Krafton tevens de overeengekomen termijnbetaling heeft ontvangen. Krafton is niet verplicht, doch wel bevoegd om eerder een aanvang te maken met de uitvoering van het Werk.
19.2 De uitvoeringstermijn, die naar beste weten is vastgesteld en zoveel mogelijk in acht zal worden genomen, is geen fatale termijn. In geval van (dreigende) overschrijding van de uitvoeringstermijn zullen Krafton en Opdrachtgever met elkaar in overleg treden. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn, om welke reden dan ook, is Krafton nimmer aansprakelijk voor de daardoor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade.
20 Inspectie, aanvaarding en oplevering
20.1 Opdrachtgever is bevoegd om het Werk in overleg met Krafton te inspecteren. Inspectie door of namens Opdrachtgever geschiedt voor zijn rekening en risico. Opdrachtgever dient bij het uitoefenen van zijn inspectiebevoegdheid het Werk zo weinig mogelijk te verstoren. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertraging, kosten en schade die als gevolg van de inspectie ontstaan.
20.2 Indien Krafton te kennen geeft dat het Werk gereed is voor aanvaarding en Opdrachtgever vervolgens nalaat het Werk binnen de door Krafton gestelde termijn te keuren en hetzij te aanvaarden (al dan niet onder voorbehoud) hetzij te weigeren (steeds onder nauwkeurige aanwijzing van de gebreken), wordt het Werk geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn. Na de al dan niet stilzwijgende aanvaarding wordt het Werk als opgeleverd beschouwd. Krafton is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.
20.3 Wanneer het Werk al dan niet stilzwijgend door Opdrachtgever wordt aanvaard, wordt als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt de dag van de in lid 2 van dit artikel 20 bedoelde kennisgeving. Op verzoek van Opdrachtgever kan de aanvaarding van het Werk ook zonder deze kennisgeving plaatsvinden. Hiertoe deelt Opdrachtgever Krafton schriftelijk mee het Werk als aanvaard te beschouwen. De datum van verzending van deze mededeling geldt als het tijdstip van aanvaarding.
21 Schorsing
21.1 Opdrachtgever is bevoegd het Werk te schorsen. Hij is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en met bekwame spoed met Krafton in overleg te treden omtrent de gevolgen.
21.2 Indien Krafton ten gevolge van de schorsing gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, geschiedt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever en heeft Krafton recht op termijnverlenging krachtens artikel 22 van deze voorwaarden.
21.3 Wanneer het Werk of enig deel daarvan wordt geschorst of vertraagd door een niet aan Krafton’s schuld in subjectieve zin te wijten omstandigheid, is Opdrachtgever verplicht om, berekend naar de stand van het Werk, aan Krafton al het uitgevoerde Werk te vergoeden, alsmede alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die Krafton reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de Overeenkomst, berekend vanaf het moment van het intreden van de schorsing of vertraging.
21.4 Als het Werk gedurende meer dan drie maanden is geschorst of vertraagd, is Krafton bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
22 Termijnverlenging
22.1 Krafton heeft recht op verlenging van de uitvoeringstermijn (“termijnverlenging”) indien een niet aan Krafton’s schuld in subjectieve zin te wijten omstandigheid meebrengt dat van Krafton niet kan worden gevergd het Werk uit te voeren binnen de overeengekomen termijn.
22.2 Als Krafton van mening is dat zij recht heeft op termijnverlenging, deelt zij dit Opdrachtgever met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt zij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt zij de gevolgen ten aanzien van de planning.
23 Wijzigingen; meer- en minderwerk
23.1 Opdrachtgever is bevoegd om wijzigingen in het Werk aan Krafton op te dragen.
23.2 Krafton is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren indien:
(a) de wijziging niet schriftelijk is opgedragen, of
(b) de wijziging tot een onaanvaardbare verstoring van het Werk zou leiden, of
(c) de wijziging haar kennis en/of bekwaamheden te boven gaat, of
(d) Partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning en het werkplan.
23.3 Als Krafton bereid is de wijziging uit te voeren, stuurt zij Opdrachtgever een schriftelijke aanbieding met de volgende gegevens:
(a) het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, winst en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met de eventuele besparingen als gevolg van de uitvoering van de wijziging, en
(b) de aanpassing van het Werk, de planning en het werkplan, en
(c) de aanpassing van de betalingscondities.
23.4 Krafton heeft recht op een redelijke vergoeding van de kosten verbonden aan de in lid 3 van dit artikel 23 bedoelde aanbieding, ongeacht de vraag of Partijen het over die aanbieding eens worden.
23.5 Indien Krafton hiertoe aanleiding ziet, is zij bevoegd om voorstellen tot wijziging aan Opdrachtgever voor te leggen. Opdrachtgever kan deze wijzigingsvoorstellen aanvaarden dan wel (zonder opgaaf van redenen) weigeren. In het eerste geval volgen Partijen de in dit artikel 23 vastgelegde procedure.
23.6 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging laat de aanspraken van Krafton op betaling onverlet.
23.7 Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats:
(a) in geval van wijzigingen in het Werk dan wel de voorwaarden van de uitvoering van het Werk;
(b) in geval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
(c) in geval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
(d) ingeval deze verrekening tussen Partijen is overeengekomen;
(e) ingeval het meer- en/of minderwerk uit de feitelijke uitvoering van het Werk blijkt.
24 Tarieven, wacht- en uitvaluren
Alle tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag. Al het Werk dat buiten de normale arbeidstijden wordt verricht, wordt verrekend op basis van de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen. Voor alle wacht- en/of uitvaluren voor personeel en/of materieel van Krafton die een gevolg zijn van (a) een handelen of nalaten van hetzij Opdrachtgever zelf hetzij een of meer Personen voor wier handelen of nalaten Opdrachtgever aansprakelijk is dan wel (b) een omstandigheid die anderszins voor rekening van Opdrachtgever komt, is Opdrachtgever Krafton een vergoeding verschuldigd op basis van de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven. Bij gebreke van in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen zal Krafton de in de branche gebruikelijke tarieven hanteren.

25 Garantie
25.1 Als zich binnen 3 (drie) maanden nadat de Overeenkomst is geëindigd door oplevering of opzegging een gebrek aan het Werk openbaart, zal Krafton zorg dragen voor kosteloos herstel van dit gebrek, op voorwaarde dat het gebrek aan Krafton is toe te rekenen en, in geval van oplevering, dat Opdrachtgever het gebrek niet uiterlijk op het moment van oplevering heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Ingeval de kosten van herstel niet in een redelijke verhouding staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding, komt Opdrachtgever niet het recht toe om herstel te vorderen, maar zal Krafton een schadevergoeding betalen.
25.2 Ter zake van gebreken aan het Werk zal Krafton geen andere verplichting of aansprakelijkheid hebben dan in lid 1 van dit artikel 25 omschreven.

 

juni 2020

Contacteer ons voor al uw vragen

Contact